Kaczmarek & Kurowski

Publikacje

Prawo rodzinne

Problem wojny o dzieci w kontekście uprowadzeń rodzicielskich omówiony został przez adw. Macieja Kaczmarka i mgr Jacka Kaczmarka.

Z uwagi na złożoność problemu przy omawianym zagadnieniu należy posługiwać się prawem karnym, rodzinnym oraz cywilnym – procesowym. Autorzy wskazują na istnienie drobnej różnicy pomiędzy zagadnieniem “porwanie rodzicielskie” oraz “uprowadzenie rodzicielskie”, pomimo, iż w przestrzeni publicznej określenia są używane naprzemiennie.

Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku 

W książce artykuł autorstwa Janusza Kaczmarka i Macieja Kaczmarka: „Zmiany w prawie karnym i procedurze karnej w związku z COVID-19 – konieczność czy wymówka?”. Wydanie: 2022 r.
Autorzy dokonują analizy potrzeby zmian prawa karnego materialnego i procesowego oraz szybkości i zmienności legislacyjnej, wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

Badania kryminologiczne, a praktyka.

Praca zbiorowa, m.in. Maciej Kaczmarek. Wydanie: 2022 r.
Tytuł opracowania jest parafrazą tezy znajdującej się w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 22.05.2018 r. (III KK 331/17), gdzie Sąd Najwyższy, pochylając się nad kwestią zasadności zastosowania w stosunku do oskarżonego art 10 § 4 k.k.s.., przedstawił następujący pogląd: „Przedsiębiorca prowadził przez wiele lat działalność w zakresie gier na automatach poza miejscami dozwolonymi ustawą, mając świadomość rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i rozdźwięku części tego orzecznictwa z praktyką urzędów celnych. Podejmował więc ryzyko gospodarcze, dążąc do minimalizacji ewentualnej odpowiedzialności karnej. W tym celu przecież gromadził opinie prawne, świadomie kalkulując ryzyko odpowiedzialności karnej, podejmując jednak próbę jej minimalizacji. Tego rodzaju wyrachowane, wręcz cyniczne postępowanie nie może być postrzegane jako działanie w błędzie co do karalności, ewidentnie sprzecznych z ustawą o grach hazardowych, poczynań”. Sam wyrok zapadł na gruncie art. 107 § 1 k.k.s. Przytoczony powyżej pogląd po pierwsze, jest niebezpieczny z punktu widzenia obrońcy w ogóle, po drugie, jest błędny.
Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów
Praca zbiorowa, m.in. Maciej Kaczmarek. Wydanie: 2020 r.
Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach praktycznych z jakimi stykamy się na co dzień pracując w ramach procedury karnej. W treści podręcznika znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii prawa materialnego, jak i procesowego. Publikacja przedstawia ponadto praktyczne uwagi związane z głównymi obszarami działań obrońcy oraz pełnomocnika w sprawach karnych. Poglądy, które są wyrażane w tekście naturalnie odzwierciedlają doświadczenia zawodowe oraz przemyślenia autora określonego fragmentu. Uzupełnieniem tekstu autorskiego są tabele, schematy i wykresy, które obrazowo przedstawiają proceduralny przebieg postępowań oraz zawierają porównanie różnych instytucji procesowych.
Monografia dotycząca różnych obszarów prawa sportowego
Wydawnictwo: C.H.Beck, Warszawa 2018 r.
W monografii m.in. artykuł “Realizacja zakazu stadionowego w kontekście bezpieczeństwa imprezy masowej” autorstwa adwokatów Janusza Kaczmarka i Adama Sampolskiego Autorzy wskazują na możliwości wprowadzenia rozwiązań systemowych, umożliwiających sprawne i skuteczne działanie oraz egzekwowanie prawa wobec rosnącego zjawiska chuligaństwa stadionowego
Monografia Bezpieczeństwo obywateli. Prawa człowieka.
Zrównoważony rozwój.
W publikacji zawarto artykuł Dr Janusza Kaczmarka. Wydanie: 2017 r.
Monografia dotyczy dorobku całej współczesnej polskiej kryminologii z uwzględnieniem projektów badawczych Białostockiej Szkoły Kryminologii, której twórcą jest Profesor Emil W. Pływaczewski. Opisane w przedmiotowej pozycji polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli obejmują, również tematykę porwań dla okupu oraz poszukiwań osób zaginionych. W tym zakresie monografia obejmuje działalność, badania oraz efekty inicjatyw podejmowanych przez adwokata dr Janusz Kaczmarka.
Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie.
Praca zbiorowa, m.in. Dr Janusz Kaczmarek. Wydanie: 2015 r.
W artykule przedstawiono krótką genezę i kształtowanie się przestępstwa dla okupu na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia jako nowej formy działań przestępczości zorganizowanej. Treści zawarte w artykule akcentują, iż wzrost zamożności społeczeństwa oraz pojawiające się rozwarstwienie społeczne kształtują możliwość pojawienia się tendencji do rozwoju tego rodzaju przestępczości w XXI w. Artykuł pokazuje zależności pomiędzy skutecznością organów ścigania dysponujących nowymi technologiami, metodologią ścigania tego rodzaju czynów a doskonaleniem się grup przestępczych w skutecznym przejęciu okupu i uniknięciu odpowiedzialności karnej.
„Przestępca czy przedsiębiorca? Działalność gospodarcza czy nielegalny hazard ? Rzecz o niestabilności orzecznictwa sądowego”
W publikacji zawarto artykuł Dr Janusza Kaczmarka. Wydanie: 2015 r.
Czy jest możliwe by te same przepisy dawały podstawę, przy tym samym stanie faktycznym, określać działalność gospodarczą nielegalnym hazardem, a osoby które ją prowadziły z jednej strony uznawać za przedsiębiorców, a w innych rozstrzygnięciach sądowych za przestępców? Odpowiedź zawarta w artykule jest niestety twierdząca. Liczne orzeczenia sądów w całej Polsce są tego przykładem. Doraźny interes polityczny, szybkość legislacyjna, brak przestrzegania porządku prawnego Unii Europejskiej stały się przyczynkiem do niespójności orzeczniczej polskich sądów w sprawach osób urządzających gry hazardowe. I o tym traktuje artykuł.
Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju
Praca zbiorowa, m.in. Dr Janusz Kaczmarek. Wydanie: 2015 r.
W artykule autor wywodzi, iż uprawnienia służb porządkowych do ujęcia osoby naruszającej bezpieczeństwo na stadionie, wskazane w art. 20 ust.1 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ma więcej podobieństw związanych z ujęciem obywatelskim niż zatrzymaniem procesowym

Nowość!

Badania kryminologiczne,
a praktyka
Praca zbiorowa, m.in. Maciej Kaczmarek. Wydanie: 2022 r.
Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia

Praca zbiorowa, m.in. Dr Janusz Kaczmarek, Maciej Kaczmarek. Wydanie: 2013 r.

W publikacji artykuł autorstwa Janusza Kaczmarka, Macieja Kaczmarka W artykule zarysowano problem zderzenia ustawowych zadań organów ścigania, Wykorzystujących w walce z przestępczością nowe technologie, a prawami i wolnościami człowieka wynikającymi z Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na przykładzie stosowania podsłuchu oraz wykorzystania retencji danych przedstawiono, jak wiele kwestii może budzić wątpliwości interpretacyjne i obawy co do legalności ingerencji w życie prywatne. W artykule wskazano przykłady świadczące o nienależytym, a czasami zbyt ogólnikowym, określeniu uprawnień służb. Posiłkując się tak poglądami doktryny jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego, trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego trybunału Praw Człowieka autorzy prezentują własne interpretacje niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów, postulując też zmiany de lege ferenda.
Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika. Aspekty prawne i kryminologiczne

Autor: Dr Janusz Kaczmarek. Wydanie: 2013 r.

W opracowaniu przedstawiono kompleksowa analizę problematyki porwań w ujęciu materialnoprawnym i kryminalistycznym, a także szereg rozważań teoretycznych niezbędnych do poznania tego zagadnienia również w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Publikacja zawiera informacje pozwalające określić typ sprawcy porwania, usystematyzować metody jego działania i wypracować model walki z ta przestępczością. Dodatkowymi atutami książki są: – praktyczne porady dotyczące prowadzenia śledztw w sprawach o wzięcie i przetrzymywanie zakładnika, – wskazówki, jak zminimalizować zagrożenie kidnapingiem, – szczegółowa analiza orzeczeń sadów apelacyjnych i Sadu Najwyższego.
Porwania dla okupu

Autorzy: Dr Janusz Kaczmarek, Magdalena Kierszka. Wydanie: 2013 r.

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej znalazła się zarówno analiza teoretycznoprawna przepisów związanych z typem czynu zabronionego, zwanym przestępstwem wzięcia zakładnika, jak i przedstawienie oblicza współczesnego polskiego przestępstwa uprowadzenia. Część druga pracy stanowi próbę przedstawienia tego przestępstwa jako zjawiska społecznego, ze wskazaniem okoliczności faktycznych, w jakich zazwyczaj jest ono dokonywane, zasygnalizowanie właściwości sprawców takich czynów i cech ofiar, a także prawdziwych zdarzeń z ostatnich lat. W rozdziale “Dziecko jako ofiara” została też przedstawiona kwestia psychicznego oddziaływania tego przestępstwa na osobę porwaną i jej najbliższych.
System wymiaru sprawiedliwości, a media
Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Cezarego Kuleszy. Wydanie: 2009 r.
Książka opisuje wpływ mediów na Wymiar Sprawiedliwości.
Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury

Pod redakcją: Dr Janusza Kaczmarka. Wydanie: 2006 r.

Pośród najważniejszych tematów podjętych w niniejszej książce należy wskazać problem pozakodeksowego umiejscowienia przestępstw przeciwko zabytkom. To właśnie jedna z głównych myśli pojawiających się w kolejnych rozprawach. Jednakże nie wszyscy autorzy przesądzają sprawę jednoznacznie. Niektórzy nawet nie starają się dać odpowiedzi. Niemniej panuje zgoda co do tego, że umieszczenie tych przestępstw w kodeksie karnym wpłynęłoby na poprawę społecznej świadomości, w tym i świadomości organów stojących na straży przestrzegania prawa. To, co szczególnie ważne w wypadku tej publikacji, to różnorodność dziedzin wiedzy i zawodów prezentowanych przez autorów poszczególnych rozdziałów (…). W przedmiotowej dyskusji uczestniczą przedstawiciele państwowych i kościelnych służb ochrony zabytków. Autorami opracowań są prawnicy, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i innych służb stojących na straży praworządności. Wypowiadają się również konserwatorzy zabytków i muzealnicy.
Monografia dotycząca różnych obszarów prawa gospodarczego

Publikacja składa się z 16 artykułów, w tym artykułu Macieja Kaczmarka

“Quasi PPP – przed ustawą i po ustawie”

W artykule wskazano na relacje między podmiotami publicznymi i partnerami prywatnymi. Ukazano przeszkody, które sprawiają, że pomimo istnienia ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmioty publiczne decydują się na rozwiązania alternatywne – quasi PPP. Przedstawione w pozycji dane pokazują, że na przestrzeni lat występowały te same problemy, które zniechęcały, a na początku wręcz uniemożliwiały, wykorzystywanie zapisów ustawy do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w pełni. W artykule przedstawiono ostatnie zmiany wprowadzone przez ustawodawcę i ich skrótową ocenę, wskazując na dalsze kroki, jakie powinny zostać podjęte.
Ochrona człowieka i rodziny przed sektami i psychomanipulacją
Materiały z konferencji, członek kadry prowadzącej, autor publikacji. Gdańsk 2000 r.
Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym
Wydanie: 2005 r.
“Porwania dla okupu jako akt terroru oraz nowa forma działania przestępczości zorganizowanej” “Książka ta uderza kompleksowością potraktowania tematu. To nie tylko zbiór prac poświęconych przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmowi, który w dzisiejszych czasach jest również działaniem zorganizowanym i ściśle się łączy z przestępczością zorganizowaną, ale i wielu innym kwestiom związanym ze zwalczaniem takiej przestępczości. Na książkę pod redakcją najwybitniejszego znawcy problematyki przestępczości zorganizowanej, profesora Emila W. Pływaczewskiego składa się 35 prac poświęconych korupcji (pojawiającej się także w wymiarze sprawiedliwości), pojęciu zorganizowanej przestępczości oraz jej różnym formom, a przede wszystkim rozmaitym aspektom dowodowym walki z tym zjawiskiem. Obok niezwykle ciekawych danych ujawniających rzeczywisty zakres wykorzystania dowodów z zeznań świadka koronnego i licznych opracowań omawiających tę instytucję procesową z rozmaitych punktów widzenia, Czytelnik znajdzie w tej książce także ciekawe prace na temat wywiadu kryminalnego, wykorzystywania w procesie materiałów operacyjnych, metod pracy policyjnej. Autorami są pracownicy naukowi, prokuratorzy, sędziowie i policjanci. Mimo że poziom tych prac nie zawsze jest równy, wszystkie są interesujące, a niejedna zaskakuje świeżością spojrzenia. Mogę zapewnić, że warto wziąć tę książkę to ręki.” Prof. dr hab. Stanisław Waltoś.